Tillgångskonton

Ekonomikurs om tillgångskonton

Ekonomikurs om tillgångskonton kan vara avgörande. Inom bokföring använder man sig av olika kontoslag, för att separera de olika händelser som ska registreras. Man brukar skilja på tillgångskonton, skuldkonton, intäktskonton och kostnadskonton. Tillgångskonton beskriver de medel som företaget äger. Skuldkonton beskriver de skulder som företaget har. Intäktskonton är konton i vilka företagets intäkter, till exempel från försäljning av produkter, registreras. Kostnadskonton är de konton där företags kostnader, till exempel löner, hyror, produktionskostnader et cetera hanteras. Det är företagets tillgångskonto i relation till dess skuldkonto som utgör grunden till företagets balansräkning. Balansräkning är ett verktyg för företaget för att vid en given tidpunkt kunna läsa av sin finansiella status.

I ett företags tillgångskonton registreras alla de medel som företaget äger. Detta innefattar alla företagets likvida medel, till exempel bankkonton, kassa och så vidare. Även inventarier och maskiner och annan utrustning ska registreras i tillgångskontot. Dock ska man iaktta att de tillgångar som man senare kommer att behöva släppa ifrån sig, till exempel förskott från kunder, inte ska registreras på tillgångskontot. Detta beror på att dessa tillgångar betraktas som något som företaget är skyldiga sina kunder.

Bokföring

Att göra sin bokföring på rätt sätt är av stor vikt för alla företag. Därför bör man skaffa sig god kunskap om hur detta går till. Den som vill lära sig mer om bokföring inom ett företag kan gå en ekonomikurs. En ekonomikurs med inriktning mot bokföring bör ge goda grunder om hur ett företags bokföring bör ställas upp, enligt de riktlinjer som finns. En ekonomikurs bör även ge kunskap om hur man ska bokföra alla de händelser som sker. Alla händelser som företas i företaget ska kunna översättas till siffror, som i sin tur ska registreras i företagets olika konton. För att skapa en bättre förståelse för hur detta ska gå till i praktiken kan en ekonomikurs vara till stor hjälp.

Ekonomikurs i tillgångskonton

Lämna en kommentar