Täckningsbidrag

Ekonomikurs om täckningsbidrag

Täckningsbidrag är ett begrepp inom företagsekonomi. Begreppet används vid företags produktkalkylering, och anger hur mycket intäkterna för en produkt bidrar till att betala kostnaderna för företagets alla produkter. Denna kostnad för företagets samtliga produkter kallas samkostnad. Termen täckningsbidrag används ofta per producerad eller såld enhet. En problematik med begreppet täckningsbidrag är att det inte alltid är entydigt. Det kan antingen anges per enhet eller per grupp av enheter. Därför är det viktigt att inom företaget vara tydlig med vad detta begrepp avser i den egna verksamheten. Ibland talar man om totalt täckningsbidrag, för att särskilja det som omfattar en grupp av produkter, eller ett företags samlade produkter. Termen täckningsgrad avser den procentandel av försäljningspriset av en produkt som utgör täckningsbidraget.

En ekonomikurs kan ge mer djupgående kunskap om täckningsbidrag och hur man kan använda detta begrepp för att på ett positivt sätt påverka företagets avkastning. För att lära sig mer om täckningsbidrag är en ekonomikurs med inriktning mot bidragskalkylering det rätta alternativet. En ekonomikurs med denna inriktning kan ge kunskaper om hur bidragskalkylering används för att öka lönsamheten för ett företags olika handlingsalternativ. Termen täckningsbidrag används ofta vid diskussioner kring företagets produktionsbeslut. Om en produkts täckningsbidrag inte är tillfredsställande, kan detta leda till att företaget tvingas sluta sälja denna produkt då den helt enkelt inte är lönsam.

Genom en ekonomikurs kan man få god kunskap om hur man analyserar en produkts täckningsbidrag inom företaget. Det totala täckningsbidraget ska täcka företagets alla samkostnader, samtidigt som det ska bidra till att företaget går med vinst. Begreppet samkostnader inom ett företag ska skiljas från dess särkostnader. Samkostnader innebär alla kostnader som är gemensamma för alla produkter. Hit räknas till exempel hyror och löner. Särkostnader avser istället de kostnader som direkt kan härledas till produkten till exempel produktionskostnad för just den produkten.

Ekonomikurs om täckningsbidrag

Lämna en kommentar