Sysselsatt kapital

Ekonomikurs om sysselsatt kapital

Ekonomikurs om sysselsatt kapital är ofta underskattad. Begreppet sysselsatt kapital används för att beräkna ett företags balansräknings totala tillgångar, minus dess icke räntebärande skulder. Begreppet används som ett nyckeltal när man beräknar ett företags finanser. För att räkna ut avkastningen på sysselsatt kapital adderar man företagets resultat med dess finansiella intäkter i procent av det sysselsatta kapitalet. Enkelt uttryckt är ett företags sysselsatta kapital den del av kapitalet som antingen lånas ut av ägarna och på så sätt genererar utdelning. Det kan även vara kapital som lånas ut av banker och andra finansiella institut och som därigenom genererar utdelning i form av ränta. Genom att låna ut sitt kapital till andra enligt ovan, får företagets ägare således vinster i form av utdelning.

Den som vill lära sig mer om sysselsatt kapital och hur man kan använda detta nyckeltal för att påverka sitt företags avkastning i positiv riktning kan en ekonomikurs vara till hjälp. En ekonomikurs som innefattar information om hur man påverkar avkastningen på sysselsatt kapital bör ge kunskap om företagets lönsamhet kopplat till dess externt finansierade kapital (det vill säga dess lånade kapital) och dess eget kapital. Detta skiljer sig från att beräkna företagets avkastning på totalt kapital, vilket även inkluderar företagets samtliga skulder.

Genom en ekonomikurs kan man även lära sig hur man kan gå tillväga för att öka företagets avkastning på sysselsatt kapital. Detta kan till exempel göras genom att grundligt inventera hur man på olika sätt kan förbättra företagets rörelseresultat. Att förbättra företagets rörelseresultat kan bland annat ske genom att höja försäljningspriserna på företagets produkter. Det kan även ske genom att minska inköpspriserna. Det sistnämnda kan till exempel ske genom att förhandla om priserna från företagets leverantörer. Genom en ekonomikurs kan man få mer djupgående kunskaper om detta, så att man på ett positivt sätt kan påverka företagets ekonomi genom dessa åtgärder.

Ekonomikurs om sysselsatt kapital

Lämna en kommentar