Stiftelsekurs – ekonomi

Civilrätt, redovisning och skatteregler för stiftelser

Välkommen till Hjärtum Utbildnings Stiftelsekurs. Kursen ger dig som arbetar med stiftelser viktig kunskap om olika stiftelse- och förvaltningsformer, stiftelseförordnande, registrering och tillsyn av stiftelser. Du lär dig vilka redovisningsmässiga särbestämmelser som gäller för stiftelser, såsom bokföringsskyldighet, årsredovisningens innehåll och redovisning av gåvor.

Den ekonomiska hanteringen av stiftelser

Alla grundläggande skatteregler tas upp under kursen och du uppdateras med lagrådsremissen om reformerade inkomstskatteregler för ideell sektor. Under kursen får du lyssna till landets främsta experter på den ekonomiska hanteringen av stiftelser, så att du kan möta de krav som ställs på korrekt hantering av den stiftelse du svarar för.

Stiftelsekurs | Innehåll:

Civilrätt

• Stiftelselagen

• Olika stiftelseformer

• Stiftelseförordnande

• Två förvaltningsformer – egen och anknuten förvaltning

• Registrering och tillsyn av stiftelser

• Ändring av stiftelseförordnande / permutation

• Avveckling av stiftelse

Redovisning – särbestämmelser för stiftelser

• Bokföringsskyldighet

• Årsredovisning och årsbokslut – innehåll och utformning

• Tillgångar, eget kapital och noter

• Redovisning av anslag och gåvor

• Offentliggörande och revision

• Avkastningsbegreppet i en stiftelse – disponibla medel för stiftelsens ändamål

• Finansiella instrument – värdering och redovisning

Skattefrågor

• Genomgång av de grundläggande skattereglerna

• Inskränkt och oinskränkt skattskyldiga stiftelser

• Allmännyttiga ändamål

• Verksamhets- och fullföljdskravet

• Fastighetsinkomster

• Byte av skattestatus

• Sänkt skattesats för stiftelser

• Nya deklarationstidpunkter

• Lagrådsremiss – reformerade inkomstskatteregler för ideell sektor

Stiftelsekurs för alla

Stiftelseområdet är ett stort ämnesområde som är svårt att hantera utan någon form av kurs eller utbildning. Därför är det bra att gå denna stiftelsekurs. Stiftelseområdet omfattar nämligen mycket mer än bara bestämmelser runt utformning och tolkning av stiftelseurkunder. Ekonomi och särbestämmelser för stiftelser utgör tillsammans med många andra ämnen är även viktiga delar inom stiftelseområdet. I och med att Stiftelseområdet är ett så komplext ämne är det mycket viktigt med en bred kompetens inom området, vilket gör att även icke-jurister och icke-ekonomer bör gå denna stiftelsekurs.

För bokning av kursen, vänligen besök Hjärtum Utbildning.

stiftelsekurs ekonomi
stiftelsekurs

Lämna en kommentar