Räkenskapsår

Ekonomikurs om räkenskapsår enligt bokföringslagen

Ekonomikurs om räkenskapsår enligt bokföringslagen är viktigt. Ett räkenskapsår innebär ett år under vilket man beräknar räkenskaperna för en juridisk person. Med juridisk person menas en person kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder. En juridisk person kan också ställas inför domstol. Begreppet juridisk person handlar inte alltid om en fysisk individ, utan kan även handla om företag och organisationer. Ett räkenskapsår sammanfaller oftast, men inte alltid, med ett kalenderår. Ett räkenskapsår omfattar alltid 12 månader. Dock kan brytpunkten vara en annan än vid årsskiftet enligt kalenderåret. Detta kallas brutet räkenskapsår. Det påbörjas den första i vilken månad som helst, och avslutas 12 månader senare.

Bokslut för räkenskapsår

Vid slutet av ett räkenskapsår ska ett bokslut upprättas. Detta regleras i årsredovisningslagen. Ett bokslut innebär att företaget ska redovisa alla sina intäkter och kostnader under det gångna räkenskapsåret. För att säkerställa att detta görs rätt inom företaget kan man ta hjälp av en ekonomikurs för att utbilda alla de som kommer att vara inblandade i företagets ekonomi. Genom en ekonomikurs kan dessa medarbetare lära sig vad som ska ingå i företagets bokslut, och vad som behövs göras under året innan bokslutet upprättas.

Fokus på bokföring, räkenskapsår och bokslut

En ekonomikurs med fokus på bokföring, räkenskapsår och bokslut bör innehålla information om hur man upprättar en budget. Därtill bör en sådan ekonomikurs lära ut hur man under året följer denna budget och gör kontinuerliga budgetuppföljningar. En budget och uppföljningarna av densamma bör vara väl kända i hela företaget och följas av samtliga medarbetare. Även om alla medarbetare inte arbetare aktivt med just ekonomi är det viktigt att alla har kännedom om företagets ekonomi och vad som förväntas av dem kopplat till detta. Av denna anledning kan en kortare ekonomikurs- eller genomgång för samtliga medarbetare inom företaget vara en god satsning. Detta leder till att alla får en större förståelse för de beslut som fattas av ledningen.

Ekonomikurs om räkenskapsår

Lämna en kommentar