Likviditet

Ekonomikurs om likviditet

Ekonomikurs om likvida medel är bra utbildning. Likviditet innebär kortfattat en persons eller ett företags betalningsförmåga. Likviditet handlar i första hand om den kortsiktiga betalningsförmågan. Motsatsen till likviditet kallas insolvens, och innebär att man inte har någon betalningsförmåga på kort sikt. Ett företag bör arbeta med likviditetsprognoser, för att kunna förutse företagets inflöde och utflöde av likvida medel. Genom detta kan man försäkra sig om att det finns medel att tillgå om oförutsedda händelser skulle uppstå. Det finns olika sätt att påverka ett företags likvida förmåga. En ekonomikurs kan ge vidare kunskap om förtags likviditet.

Likvida medel kallas de pengar som ett företag kan använda för att på kort sikt betala skulder. Det är de pengar som finns i företagets kassa och på olika konton. Däremot räknas exempelvis inte aktier till företagets likvida medel. Ett företag som har hög likviditet har goda chanser att snabbt kunna betala sina skulder och åtaganden kopplat till andra organisationer. Dock är de likvida medlen ofta inte placerade på ett sätt som ger god avkastning. Därför bör företaget hitta en balans mellan likvida medel och de medel som investeras. För att få djupare kunskap om hur detta kan ske kan en ekonomikurs rekommenderas. En ekonomikurs kan ge en uppfattning om hur stor del av företagets medel som bör hållas likvida, och hur stor del som kan investeras på annat sätt.

Vid beräkningen av företagets rekommenderade kassaförmåga skiljer man på kassalikviditet och balanslikviditet. Skillnaden mellan dessa begrepp är att man i kassalikviditet enbart inkluderar de medel som företaget har i kassa och konton. I begreppet balanslikviditet inkluderar man även det som finns i företagets lager. En ekonomikurs kan ge mer djupgående kunskap kring hur man räknar på dessa olika begrepp. Beroende på om man räknar på företagets kassalikviditet eller balanslikviditet finns olika rekommendationer för hur stor del av företagets tillgångar som ska vara likvida.

Ekonomikurs om likviditet
Ekonomikurs om likvida medel

Lämna en kommentar