Kurser i ekonomi

Kurser i ekonomi för chefer

Kurser i ekonomi kursKurser i ekonomi kan vara en lika viktig investering för företaget som nya kontorslokaler eller en spännande produktlansering. En ekonomikurs för chefer passar oavsett om man har varit chef länge eller om man nyligen blivit chef. Kurserna är högkvalitativa och anpassas efter just ert företagsklimat. Pedagogiken utgår ifrån hur ert företag mår och vilka behov just ni har – just nu. Omständigheter förändras och personal kommer och går, och har ni därför redan gått en kurs i ekonomi nyligen kan det ändå vara läge att genomgå kursen igen.

Kurser i ekonomi – varför är det då viktigt?

Jo självklart för att en bra chef behöver ha insyn i samtliga delar av företaget. Och chefen är i slutändan ansvarig för den ekonomiska situationen, gentemot företaget och gentemot dess anställda. Chefer finns dessutom i alla led och på flera olika nivåer, varför det är viktigt att en ekonomikurs för chefer är anpassad efter just era omständigheter. Oavsett chefsnivå är det förstås viktigt att förståelsen finns för hur olika ledtider, prissättning, betalningsvillkor och investeringar påverkar företagets ekonomi som helhet.

Kurser i ekonomi bidrar till kompetenshöjning

Några kurser i ekonomi bidrar till att kompetensen höjs i affärsekonomi, ökar förståelsen för affärsekonomiska samband, och ger dem möjligheter för att delta i affärsekonomiska diskussioner på ett aktivt sätt. Saknar kursdeltagarna förkunskaper i ekonomi ordnas så att kursen är anpassad efter det och utgår ifrån en grundnivå; är de mer bekanta med ekonomi inleds kursen på en högre nivå. En ekonomikurs för chefer kommer att ge medarbetare möjligheter att kommunicera bättre på det ekonomiska planet och ta snabbare och mer effektiva affärsbeslut. Kursen kommer också ge handfasta råd för hantering av kassaflöde och ge bra förutsättningar för bättre lönsamhet för företaget i stort, och ni kommer att inspireras att använda praktiska verktyg för att nå ekonomisk stabilitet så fort kursen är över.

Kurser i ekonomi för företagare

Några kurser i ekonomi är investeringar du inte kommer ångra. För företagare som driver eget är det extra viktigt att redan från företagsstarten känna till hur man hanterar ekonomin – för utan en god ekonomisk bas att stå på kommer ju företaget ingenstans. Och i början finns kanske inte möjligheten att låta en revisor sköta det ekonomiska. Bättre då att själv investera i en ekonomikurs för företagare.

Ekonomikurs för företagare

Kurser i ekonomi för dig som företagare är så mycket mer än bara lektioner och instruktioner i hur du sköter bokföring och redovisar moms – det är en investering i både dig själv och i ditt företag. Det är ett steg framåt för dig som företagare och ett tydligt tecken på att du tar ditt företagande på allvar. En ekonomikurs för företagare ger dig möjligheten att bena ut skillnaden mellan ingående och utgående moms, lär dig läsa och förstå balansräkningar och resultatrapporter och ökar din förståelse om vad som är avdragsgilla kostnader. Du kommer också lära dig om fakturering och kontering, hur man ska tänka när man skapar en budget för sitt företag och hur man bäst hanterar ett lönesamtal. Ett företags ekonomi handlar ju om så mycket mer än att öka sina intäkter och hålla nere sina utgifter – i synnerhet när företaget växer och du börjar anställa.

Teori med praktik inspirerar

Kurser i ekonomi som varierar teori med praktik, inspirerar till att ta ett fast tag om företagets ekonomi och bokföring så att man aldrig förlorar kontrollen. Kursen passar både den som är i början av sitt företagande och den som har hållit på ett tag. Syftet med kursen är lika mycket att inspirera dig som företagare, som att utveckla företagets ekonomi och därmed också verksamheten. Med andra ord: en ekonomikurs för företagare ger verktygen som behövs för att lyckas!

Kurser i ekonomi för företagare

Att gå några kurser i ekonomi är troligen något av det viktigaste man kan göra som egen företagare. Det kan kännas oväsentligt och rent av tråkigt att fördjupa sina kunskaper i ekonomi, men faktum är att de flesta företag läggs ner eller går i konkurs under sina första fem år – många gånger därför att den eller någon av de som driver företaget har svårt för ekonomi och har underlåtit att lära sig mer om det. Ekonomi kan också upplevas som svårt och krångligt, och har man tidigare ingen erfarenhet av det så känns det naturligtvis inte särskilt mycket lättare. Men det kan inte nog understrykas hur viktigt det är med en sund kunskapsnivå om ekonomin och hur den påverkar företaget – i synnerhet om man är egen företagare eller har en ledande roll i något större företag, eftersom man då ofta är ansvarig för företagets överlevnad. En ekonomikurs för företagare ger förutsättningarna som krävs för att lyckas.

Ekonomikurs för företagare ger verktygen

En ekonomikurs för företagare ger verktygen som krävs för att själv se sambanden mellan affärsbeslut och den ekonomiska påverkan som de kan ha. Kursen ger deltagarna möjlighet att förstå hur beslut om exempelvis lagerstatus och leveranstider direkt påverkar företagets ekonomi. Dessutom gås det igenom ekonomiska kalkyleringsverktyg som är särskilt anpassade till företagare och som ger chans för deltagarna att själva skapa sig en uppfattning om företagets ekonomi. Kurser i ekonomi har alltså många fördelar.

Kurser i ekonomi med praktiska övningar

Några kurser i ekonomi är en sund och klok investering för framtiden, för utan en ekonomisk kunskap och förståelse kommer företaget ha svårt att överleva. Ekonomikurser för företagare anpassas efter er verklighet som företagare och utgår ifrån riktiga case där det gås igenom med praktiska övningar. Det går dessutom att anpassa kursinnehållet efter era önskemål och det går gärna att diskutera just era behov med era kursdeltagare. På så sätt skapas en förankring i er verklighet vilket ökar förståelsen för just era ekonomiska förutsättningar. Nystartad eller etablerad företagare – den här kursen passar samtliga.

Kurser i ekonomi för icke ekonomer

Hallå! Vet du att alla kurser i ekonomi – sprängfyllda med kunskaper du inte visste att du behövde! Ekonomi är ett ämne som vi alla måste kunna lite grand om, för att sköta vår hushållsekonomi, för att klara av vår vardag och naturligtvis för att lyckas med ett företag eller ett jobb. Men hur gör man egentligen för att skapa sig en sund ekonomi? Man går en kurs förstås – en ekonomikurs för icke ekonomer.

Ekonomikurs för icke ekonomer

Kurser i ekonomi kan låta träigt och tråkigt – och många tror att ekonomi är ett komplicerat och trist ämne. Men de kunde inte ha mer fel. Faktum är att ekonomi inte alls behöver vara varken svårt eller ointressant. Tvärtom – en ekonomikurs för icke ekonomer är anpassad efter den kunskapsnivå om ekonomi ni har idag och utgår ifrån att ni ska lära er så mycket som möjligt på enklast möjliga sätt. Men vad är egentligen en icke ekonom? Jo självklart någon som saknar ekonomisk utbildning men som ändå arbetar eller kommer i kontakt med ekonomi och bokföring – kanske hemma eller kanske på ett företag. En kurs i ekonomi passar således alla som har ett intresse i eller behov av att stärka sin ekonomiska position och sitt ekonomiska kunnande.

Kursledarna är kunniga, inspirerande och erfarna

Många kurser i ekonomi innehåller information och ger dig kunskap om både det mesta basala inom ekonomi. En ekonomikurs för icke-ekonomer kommer att lära dig hur man sköter bokföring och kassabok, vad som är skillnaden mellan ingående och utgående moms, och hur du skriver en faktura. Men även hur man arbetar fram en budget, hur man skriver offerter och deltar i upphandlingar kommer att gås igenom. Kursledarna är kunniga, inspirerande och erfarna och man behöver inte vara orolig för att sin nuvarande kunskapsnivå är för låg eftersom kursupplägget anpassas efter kursdeltagarna. Och man kommer att märka hur sin kunskapsnivå höjs ordentligt genom den här kursen!

Kurser i ekonomi för ingenjörer

Några kurser i ekonomi – vad ska det vara bra för? Ingenjörer har väl ingen nytta av ekonomiska kunskaper? Jo, faktiskt. En ingenjör med god ekonomisk erfarenhet och förståelse för vikten av snabba och effektiva affärsbeslut är förstås en mer kompetent ingenjör. Varje projekt som ingenjörer är inblandade i är förstås till stor del styrda av det ekonomiska läget, och måste i allt väsentligt ta hänsyn till projektets finansiering. Det ter sig därför självklart att ingenjören måste vara införstådd med hur det ekonomiska fungerar och hur man fattar vettiga ekonomiska beslut inom ramen för projektet. En ekonomikurs för ingenjörer ser alltså till att man tillgodoser sig den kunskapen.

Ekonomikurs för ingenjörer

Utvalda kurser i ekonomi för ingenjörer är ett enkelt sätt för en redan kvalificerad yrkesgrupp att ta till sig ytterligare kunskaper. Ingenjörer har redan under sin ordinarie utbildning kommit i kontakt med ekonomiska termer och har ofta en baskunskap i ämnet, och brukar därför ha lätt för att ta till sig en kurs i ekonomi. Därför är en ekonomikurs för ingenjörer fylld med sådant som de redan är familjära med och kan använda. Det strävas ständigt efter att anpassa det ekonomiska kursinnehållet efter målgruppen och syftet med kursen.

God investering i nutida och framtida projekt

De flesta ekonomikurser för ingenjörer innehåller därför såväl vardagskalkylering som projektkalkylering och lärdomar i att se ekonomiska konsekvenser. Det läggs stor vikt vid att hitta precis rätt balans mellan den tekniska lösningen och den ekonomiska nyttan. Ofta utgår det ifrån ett särskilt case och kurserna är alltid uppdelade mellan teori och praktik i en väl avvägd blandning. Målet med kursen är att integrera ekonomiska kalkyler som en naturlig del i projektplanering och att ge kursdeltagarna möjligheter att använda ekonomiska begrepp som underlättar deltagandet i ekonomiska diskussioner och beslut. Dessutom ges ingenjörerna möjlighet att använda ekonomiska kalkyler för att kunna bedöma ekonomiska konsekvenser. En kurs i ekonomi för ingenjörer är därför en god investering i nutida och framtida projekt.

Kurser i ekonomi för invandrare

En kurs i ekonomi är en mycket bra utgångspunkt när man är nyanländ i Sverige och behöver skapa sig sunda förutsättningar för ett framgångsrikt och tryggt liv här. Ekonomiska termer och begrepp upplevs ofta som svåra för alla, även de som har svenska som förstaspråk. Därför är det bra att det finns en bra ekonomikurs för invandrare – för att man ska kunna ta till de kunskaper och de möjligheter som finns här. Sverige är ett land som är rikt på möjligheter och klimatet för företagare är gott, men inte helt okomplicerat. Letar man därför efter en kurs i ekonomi för att våga ta det där nästa steget in i sin framtid så har man kanske hittat rätt nu.

Anpassas efter kursdeltagarna

En ekonomikurs för invandrare riktar sig förstås inte bara till den som vill starta eget företag. Du har kanske funnit dig tillrätta här och fått ett jobb, men har svårt att hantera ekonomin på grund av språkbarriären eller för att du saknar ekonomiska kunskaper från ditt hemland. I så fall passar en kurs i ekonomi dig. Innehållet anpassas efter kursdeltagarna och kommer ge verktygen för att deltagarna själva ska kunna hantera sin ekonomi på ett sådant sätt att de kan se med tillförsikt på framtiden.

Kurs i ekonomi innehåller teoretiska kunskaper

En kurs i ekonomi innehåller bland annat teoretiska kunskaper om nationalekonomi och världsekonomi – allt för att sätta saker i sitt sammanhang, och för att skapa förståelse för hur den världsliga ekonomin påverkar även oss. Vi vill också ge er möjligheten att förstå innehållet i de ekonomiska nyheterna, som ibland är onödigt krångliga. Dessutom innehåller en ekonomikurs för invandrare verktyg för att hantera hushållsekonomin och skapa förståelse för hur viktigt det är att inte tappa greppet om sin ekonomiska situation. Kursen varvar teori och praktik på ett inspirerande sätt, och utgår ofta ifrån riktiga case, vilket förbättrar inlärningen.

Kurser i ekonomi för studenter

Kurser i ekonomi innehåller allt man behöver för att kunna inleda ett nytt kapitel i livet – ett liv på egen hand, med eget ansvar för ekonomin och hushållet. Vi vet ju alla att studentlivet kan vara svårt ekonomiskt, att många studenter lever på marginalen, helt enkelt att det kan vara besvärligt att få det att gå ihop. Därför är det bra med en ekonomikurs för studenter. De är framtagna för att hjälpa till att skapa förutsättningar för ett studentliv där den ekonomiska biten inte är ett problem – snarare en utmaning. Men en utmaning som kan klaras av.

Ekonomikurs för studenter

En ekonomikurs för studenter är särskilt anpassad efter studentens verklighet, och utgår i sina praktiska delar ifrån case som är hämtade från just verkligheten. Det behandlas, diskuteras och besvaras frågor som: Hur får jag studiemedlet att räcka? Hur gör jag för att hitta den mest effektiva sparformen under studenttiden? Hur ska jag tänka när jag letar boende och måste jag verkligen köpa all den där dyra studentlitteraturen? Utifrån dessa och fler frågor skapas möjligheter för diskussion och problemhantering, och man fördjupar sig därutöver i vardagskalkyler som underlättar för studenten att hantera sin ekonomi själv. Det innebär att några kurser i ekonomi underlättar att klara av den begränsade ekonomi som studenter har.

Förstå ekonomiska termer och begrepp

Sanningen är den att några kurser i ekonomi inte är bara ett verktyg som gör det möjligt att skapa sig en sund ekonomisk förutsättning under studentlivet. Kunskaperna som en ekonomikurs för studenter ger är naturligtvis lämpliga att använda även senare i livet, när den ekonomiska situationen förhoppningsvis ser bättre ut. Att redan under studenttiden, som för många är den första tiden man lever ensam, lära sig att hantera och förstå sin ekonomi är av stor vikt även senare. Att kunna hantera en kassabok och veta hur man ska förstå ekonomiska termer och begrepp kommer väl till pass när det är dags att söka arbete, skaffa en egen bostad och inleda ett nytt kapitel i sitt liv.

Kurser i ekonomi för säljare

Säljexperten menar att några kurser i ekonomi är det självklara verktyget för att få dina säljare att prestera bättre och, helt enkelt, sälja mer. Det är förstås av yttersta vikt att en säljare förstår hur hans eller hennes prestation och beslut direkt kan komma att påverka företagets ekonomi. Därför ger en ekonomikurs för säljare möjlighet att få insikt i hur just deras agerande gentemot ekonomin bör vara. Säljaren ges en känsla av delaktighet i företagets väl och ve när förståelsen ökar för hur hans eller hennes affärsbeslut påverkar de ekonomiska omständigheterna. Kurser i ekonomi ger också säljarna möjlighet att på ett bättre sätt kommunicera ekonomiska beslut och att delta i arbetet för att förbättra både kassaflödet och lönsamheten.

Ekonomikurs för säljare

En ekonomikurs för säljare har också som mål att stärka affärstänkandet kring det egna säljandet – även en enda säljare påverkar slutresultatet vid varje enskild arbetsdag. Kursen skapar också förutsättningar för fördjupad förståelse om sambanden mellan pris, varans kostnad och marginalkrav. En sådan förståelse är en förutsättning för att säljaren ska kunna försvara varans pris och därmed bidra till mer lönsamma affärer. Alltså, några kurser i ekonomi ger också förståelse för hur säljarens eget agerande bör samverka med marknadsföringsinsatser och att öka förståelsen för den affärsekonomiska verklighet som företaget agerar i.

Förståelse för ekonomiska termer och rapporter

Genom ett antal kurser i ekonomi har ditt företag således väldigt mycket att vinna på. Utan säljare, ingen försäljning, eller hur? Och att då ge era säljare en ingående förståelse för ekonomiska termer och rapporter som skapar en grund för mer lönsamma, mer effektiva och mer affärsmässiga beslut – det är en investering ert företag inte kommer att ångra. En ekonomikurs för säljare anpassas självklart efter de behov som finns och eftersom att teori varvas med praktik så skapas förutsättningar för snabb och effektiv inlärning. Med delaktighet kommer engagemang och med engagemang kommer bättre affärer som gynnar företagets lönsamhet.

Kurs i ekonomi för unga

Är ett antal kurser i ekonomi något för unga människor? Hur kan det vara relevant för den som är ung? Det ses idag en utveckling där allt fler unga verkar tappa greppet om sin ekonomiska situation och får betalningsanmärkningar och fastnar i skuldfällan. Detta är oroande, framförallt eftersom antalet unga i tidig vuxenålder blir alltmer skuldsatta och eftersom detta är något som kan lägga grunden för deras ekonomiska situation för åratal framöver. Därför är det viktigt att unga lär sig mer om ekonomi, kanske inte bara för deras egen skull, utan även för samhällets, och därför är det viktigt med en ekonomikurs för unga. Särskilt eftersom många unga kommer i kontakt med ekonomi på jobbet.

De ekonomiska nyheterna

Genom studier vet man att ekonomikurser för unga ger den kompetensen att de själv kan följa den ekonomiska utvecklingen i både Sverige och världen. De ekonomiska nyheterna är ibland fyllda av termer och begrepp som kan vara svåra att förstå och ta till sig, men icke desto mindre är de ofta oerhört relevanta för allas vår vardag. Både för fritid och arbetstid. Kurser i ekonomi ger ungdomar också chansen att själv ta ansvar för den egna ekonomin, från den dagliga hushållsekonomin till vad man ska tänka på när man ingår avtal med exempelvis en bank eller ett låneinstitut. Kursen ger verktygen som krävs för att kunna skapa sunda ekonomiska förutsättningar för sig själv och sin familj – nutida eller framtida.

En ekonomikurs för unga är en investering

För ungas framtid är just kurser i ekonomi det viktigaste man bör ha i åtanke när man ger sig i kast med nya ekonomiska initiativ. Man går kanske i tankar att starta eget företag? Eller så är man sugen på att investera i aktier eller köpa obligationer? Då är en ekonomikurs för unga något för dig. På en sådan kan man lära sig allt man behöver! Kurser i ekonomi som anpassas självklart efter dig och dina kurskamrater, vad ni kan idag och vad ni vill och behöver lära er. En ekonomikurs för unga är en investering – en investering i dig idag och för framtiden!

Kurser i ekonomi för företag

Har kurser i ekonomi något värde för företagen? Kan kurser i ekonomi vara något att genomföra som företagsinterna kurser? Har ni koll på alla termer som har med företagets ekonomi att göra? Ni har kanske ansvar för företagets ekonomi men känner er osäker på hur ni ska hantera kassaflöden, kvitton, momsdeklarationer och f-skatt? Företagsekonomi är så mycket mer än den där korta kursen man läste på gymnasiet – här handlar det om hur företaget ska kunna växa och bli en stabil och pålitlig aktör i branschen. Och utan en sund ekonomi kommer företaget ingenstans, det säger sig självt.

Kurser i ekonomi är motivationshöjare

Några kurser i ekonomi låter kanske inte som den mest spännande utmaningen, men faktum är att det är enkelt att tro att man är kunnig i ekonomi trots att man inte är det. Och det kan ju vara onödigt riskabelt att överskatta sin egen förmåga när det gäller företagets ekonomi – det är ju trots allt ditt levebröd, kanske till och med ditt livsverk, det gäller. Man har allt att tjäna på att gå en eller flera kurser i ekonomi, och det gäller både den som saknar tidigare ekonomikunskaper till den som behöver friska upp minnet. Dessutom är ett par kurser i ekonomi motivationshöjare för den som kanske har tappat stinget lite – det är ju alltid roligt att träffa människor som arbetar med liknande saker och som kan bidra med nya infallsvinklar på gemensamma problem.

Bokföring, redovisning, bokslut och kassaflödesanalys

Men viktigast av allt är att bra kurser i ekonomi hjälper till att fördjupa dina kunskaper inom bland annat bokföring, ekonomisk redovisning, bokslut, aktiekunskap och kassaflödesanalys. Med hjälp av inspirerande föreläsare, kunniga lärare och en väl avvägd kombination av teori och praktiska övningar förvärvar man snabbt nya kunskaper. En bokslutskurs kan innebära skillnaden mellan ett mycket framgångsrikt företag och ett som det går mindre bra för. Investera i dig själv och ditt företag genom att gå en ekonomikurs. Det kan vara det bästa beslut du tagit på länge.

Lämna en kommentar