Kassaflödesanalys – Ekonomikurs

Kassaflödesanalys – ekonomikurs som gör skillnad

Kassaflödesanalys ekonomikursVi kan genomföra en intern kurs i kassaflödesanalys bara för er. Kursen hjälper er att få kontroll på företagets betalströmmar. När flödet är positivt och stabilt kan företaget ge vinst och därför också utdelning, vilket är av stort intresse för aktieägarna. Skulderna kan minska vid ett plus i kassaflödet och det i sin tur bättrar på soliditeten i verksamheten. På motsvarande sätt bidrar ett negativt kassaflöde till fler lån, sämre vinster och lägre utdelning. Boka en intern kurs i kassaflödesanalys, och lär er mekanismerna bakom kassaflödet. Det kommer att vara av stor vikt för er som vill ha god kontroll i företagets finanser.

Ekonomikurs i kassaflödesanalys | Exempel på kursinnehåll

  • Kassaflöde inom löpande verksamhet, investeringsverksamhet respektive finansiell verksamhet
  • Lagar som reglerar och praxis som påverkar
  • Poster som ingår och poster som räknas bort
  • Användbara mallar
  • Arbetsgång
  • Att använda resultatet av analysen

Vad är kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys är en del i att utföra en finansieringsanalys i ett företag. Denna avser en analys av företagets inbetalning av och utbetalningar under en begränsad period. Genom en kassaflödesanalys kan ett företag få en bild av hur företaget utvecklas ekonomiskt. Detta ger även en möjlighet att sia om hur företaget kommer att utvecklas i framtiden. En kassaflödesanalys kan visa om företaget har ett jämnt och positivt kassaflöde. Detta är naturligtvis av intresse för företagsledningen. Det kan även vara en viktig information för eventuella aktieägare inom företaget.

En ekonomikurs inom området kassaflödesanalys bör ge kunskaper om hur man följer företagets betalningsströmmar under den period som är intressant. En ekonomikurs bör även ge grundkunskaper kring den lagstiftning som gäller inom området kassaflödesanalys. Här berörs bland annat Bokföringsnämndens regler. Därtill bör man få kunskap om den praxis som finns inom området och som man i sitt arbete har att ta hänsyn till. Efter en ekonomikurs inom detta område bör deltagaren även kunna upprätta en kassaflödesanalys för ett företag. Därtill bör man kunna göra analyser utifrån de resultat man arbetar fram.

En ekonomikurs inom kassaflödesanalys bör både ge kunskaper om hur man praktiskt beräknar kassaflöden och tar fram ett kassaflödesresultat. Därtill bör man få kunskap om hur man analyserar detta resultat för att förstå orsak och verkan. Nästa steg är att kunna använda detta resultat till att göra prognoser för framtiden. Man bör även få såväl information om som inspiration till vilka områden man kan använda dessa analyser och prognoser inom. En bra ekonomikurs bör gärna innehålla praktiska övningar och fallstudier som deltagarna kan använda i sin undervisning. Genom att genomgå praktiska moment och övningar under utbildningen, får deltagarna en chans att praktisera utbildningens teori. De blir därmed bättre förberedda på att genomföra dessa övningar i det egna företaget efter den genomförda utbildningen.

Ekonomikurs i kassaflödesanalys ökar kontrollen

Vad är då ett kassaflöde? Per definition är kassaflödet de inbetalningar och utbetalningar som sker i en verksamhet under en begränsad tid, ofta ett kvartal. Pengarna som går in och ut ur företaget skapar ett betalningsflöde, vilket är mycket viktigt att följa och mäta och det gör man i en kassaflödesanalys.

Dela in analysen i 3 delar

För att det ska bli enklare att analysera flödet brukar man dela in analysen i 3 delar och titta på betalströmmarna i den löpande verksamheten, i investeringsverksamheten och i finansieringsverksamheten. I analysen av dag-till-dag-verksamheten tittar man på pengar som förflyttar sig som en följd av försäljning, kundfordringar, leverantörsskulder, lager med mera.

Analysen av flöden som beror av investeringar innehåller parametrar såsom köp av maskiner och inventarier, förvärv av olika slag och så vidare. Till sist handlar analysen av den finansiella verksamheten om skulder, aktieemissioner med mera och de betalströmmar dessa genererar.

Genom kassaflödesanalys ser du betalströmmarna

Under vår ekonomikurs i kassaflödesanalys lär du dig enkelt uttryckt att analysera plussidan (inbetalningarna) och minussidan (utbetalningarna) för de områden du är intresserad av och resultatet visar hur det är ställt med likviditeten för respektive område.

Kassaflödesanalys anpassad kursKassaflödesanalys – syfte

När du gör en kassaflödesanalys får du en bra bild av hur företagets framtid kan komma att se ut och hur dess utveckling kan komma att bli. Genom ett positivt och stabilt kassaflöde kan företaget generera vinst och utdelning, vilket är högintressant för aktieägarna.

Positivt kassaflöde

Ett positivt kassaflöde gör att skuldsättningsgraden kan minska och det i sin tur medför högre soliditet, vilket öppnar upp för t ex utvidgning av verksamheten. Omvänt gör ett negativt kassaflöde att verksamheten kan stanna upp i sin utveckling, eftersom pengarna som kommer in försvinner bort i form av utbetalningar.

Kassaflödesanalys – vad är ett kassaflöde?

Kassaflödet definieras som ett företags inbetalningar och utbetalningar under en viss, begränsad tid, t ex ett kvartal. Det är dessa betalningsströmmar under vald period, som är intressanta att följa och mäta i en kassaflödesanalys. Ofta delar man in kassaflödet i 3 olika grupper, som det är särskilt viktigt att kontrollera:

• Den löpande verksamheten med försäljning, kundfordringar, leverantörsskulder och lager

• Investeringsverksamheten med inköp av anläggningstillgångar, förvärv mm

• Finansieringsverksamheten med lån, skulder, emissioner mm

En kassaflödesanalys tittar helt enkelt på plus (inbetalning) och minus (utbetalning) för de områden du analyserar och resultatet ger en bild av likviditeten för respektive område.

Kassaflödesanalys – användningsområde

Kassaflödesanalysen ger en mycket bra indikation om hur det är ställt med företaget och vilken väg det har slagit in på. Vid ett negativt kassaflöde kan åtgärder för förändringar och förbättringar sättas in i tid. Om kassaflödet är positivt kan planering av expansion, marknadsföring, anställningar med mera göras.

Kassaflödesanalys i finansiella rapporter

En kassaflödesanalys är till stor nytta för läsare av finansiella rapporter, eftersom den visar hur en verksamhet genererar, tillför och använder likvida medel. På så sätt kan företagets förmåga att utveckla kassaflöde i framtiden bedömas och värderas. Genom att jämföra verksamhetens kassaflödesanalyser över tiden kan utläsas hur väl företaget använder sitt positiva kassaflöde och hur det anpassar sig till förändrade omständigheter och möjligheter. Kassaflödesanalyser är också bättre som jämförelse mellan företag, jämfört med andra finansiella rapporter, eftersom kassaflödesanalysen inte är beroende av tillämpning av olika redovisningsmetoder för samma transaktioner och händelser.

Kassaflödesanalys – viktigt komplement

Ett företags resultat- och balansräkning innehåller mycket bra information, men allt går inte att utläsa därur. Det är här som en kassaflödesanalys kommer in i bilden. Den ger ytterligare en dimension till företagets verksamhet, av stort värde för dig som vill få en helhetsbild av dess verksamhet. Är du t ex en investerare behöver du känna till hur flödena av pengar rör sig inom företaget för att kunna göra en riktig bedömning av företagets värde och överlevnadsförmåga.

Kassaflödesanalys för aktieägarna

Penningströmmarna i en kassaflödesanalys för dag-till-dag-verksamheten handlar om pengar som kommer in respektive går ut till följd av företagets affärsverksamhet. Det kan vara kontanta medel till kassan, kundfordringar, leverantörsskulder, lån från aktieägare och banklån. Kassaflödet från den löpande verksamheten måste vara positivt i det långa loppet, annars är det ett tecken på att företaget måste låna för att bedriva sina affärer, det vill säga summan av skulder och lån överstiger summan av medel till kassa och från kundfordringar. Som aktieägare är en kassaflödesanalys av den dagliga verksamheten mycket intressant, eftersom den visar om företaget har förmåga att generera utdelning.

Kassaflödesanalys vid investeringar

En kassaflödesanalys av företagets investeringar visar penningrörelser i samband med inköp och försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar. En immateriell anläggningstillgång är en tillgång som inte fysisk, t ex utgifter för forskning och utveckling, patent, licenser, varumärken och goodwill. En materiell tillgång är då omvänt ett fysiskt objekt, t ex byggnader, mark, maskiner, inventarier, verktyg, bilar och datorer.

En kassaflödesanalys av företagets investeringar kan till exempel innehålla inbetalningen i samband med försäljning av en byggnad eller ett patent. Alla transaktioner som berör inköp och försäljning av tillgångarna ovan ger tillsammans en bild av hur företaget hanterar och genomför investeringar som behövs för verksamhetens utveckling.

Kassaflödesanalys – vid finansiella beslut

Finansiell verksamhet omfattar bland annat emission av aktier liksom nya tecknande lån och amortering av långfristiga skulder. En kassaflödesanalys på det finansiella området visar exempelvis rörelsen av pengar som flutit in genom ökad skuldsättning eller nyemission av aktier samt pengar som försvunnit ut genom utbetald utdelning eller avbetalningar av skulder. Detta är mycket intressant, då det ger en bild av fordringar på framtida kassaflöden, från dem som förser företaget med kapital.

Kassaflödesanalys – vad den inte säger?

En kassaflödesanalys är ett mycket bra komplement till övrig ekonomiskt information från ett företag, men den säger givetvis inte allt. Det går också att manipulera kassaflödet genom att t ex betala leverantörsskulderna sent, då ser det ut som att kassaflödet är bättre, men det är förstås bara tillfälligt. Företag kan också sälja sina kundfordringar till en utomstående part och får på så vis in kontanta medel omedelbart. En annan sak att kontrollera är om pengarna verkligen kommer från företagets huvudsakliga verksamhet, eller från en temporär affär, som genererat tillfälliga medel.

Kassaflödesanalys ger bra bild av företagets ställning

Med dessa reservationer i bakhuvudet ger en kassaflödesanalys en mycket bra bild och ytterligare en dimension till företagspusslet som, när det är färdigt, visar företagets ställning, förmåga att ge vinst och utdelning och dess möjligheter att överleva i framtiden.

Lämna en kommentar