Ekonomikurs för icke ekonomer

Ekonomi för icke ekonomer – en ekonomikurs för alla

icke-ekonomer ekonomikursEkonomi för icke ekonomer är en grundläggande kurs i företagsekonomi. Vi på Hjärtum Utbildning erbjuder denna kurs på vår hemsida. Där hittar du en kurs speciellt för dig som inte har ekonomisk utbildning, men som har behov av att förstå hur ekonomin i ett företag fungerar. Du lär dig vilka faktorer som inverkar på företagets ekonomi och får kunskap om terminologi, lagar, praxis med mera.

Denna kurs i ekonomi för icke ekonomer vänder sig till dig som inte har några förkunskaper i ekonomi sedan tidigare. Det innebär att den ligger på en basnivå och är lätt att hänga med i.

Du lär dig till exempel skillnaden mellan en resultat- och balansräkning och hur de hänger samman. Vi går igenom och förklarar begrepp som intäkter, inkomster och inbetalningar kontra kostnader, utgifter och utbetalningar. Har du tänkt på hur företaget anskaffar och förvaltar sitt kapital? Kursen tar upp olika former av finansiering och hur en kassaflödesanalys fungerar. Du får färdigheter i budgethantering och i att använda kalkylering för att göra olika lönsamhetsberäkningar.

Ekonomi för icke ekonomer | Kursinnehåll

Innehållet i kursen Ekonomi för icke ekonomer är omfattande. Under två dagar lär du dig det grundläggande som du behöver ha kännedom om för att förstå hur företagsekonomi fungerar.

Du lär dig bland annat:

 • Grundläggande terminologi
 • Kalkylering
 • Kapitalanskaffning
 • Att räkna på investeringar
 • Årsredovisningen och dess innehåll
 • Bokslut
 • Budgetering
 • Nyckeltal
 • Uppföljning och styrning

Ekonomikurs i ekonomi för icke ekonomer

Efter kursen har du fått förståelse för principerna bakom budgetering, investering, årsredovisning, finansiering, nyckeltalsanalys med flera områden. Allt sammantaget ger kursen en heltäckande bild av ett företags ekonomiska funktioner. Du lär dig att förstå hur alla delar hänger ihop och samverkar. Denna insikt är mycket användbar, även om du inte direkt arbetar med bokföring och redovisning.

Kraven på ekonomisk kunskap ökar

I stort sett alla inom en verksamhet kommer förr eller senare i kontakt med ekonomiska termer, rapporter eller sammanställningar. Exempel är på ledningsmöten, i projektarbetet, i tidsredovisningen, i debiteringsunderlaget och så vidare. Att själv kunna dra slutsatser vid ekonomiska genomgångar eller att på egen hand kunna presentera sin enhets eller grupps ekonomiska utfall blir så mycket enklare med en givande kurs i bagaget. Kraven på ekonomisk kunskap för den enskilda individen ökar. Se till att förbereda dig med kursen Ekonomi för icke ekonomer!

Ekonomi för icke ekonomer med företagsekonomi

Många fattar tunga ekonomiska beslut utan en ekonomisk utbildning. Med erfarenhet och magkänsla kan man komma långt. Men genom att lära sig ekonomi på kursen Ekonomi för icke ekonomer kan du komma längre och bli säkrare. Du får kunskap om hur ekonomin fungerar i din verksamhet på ett strategisk och övergripande plan. Du får också lära dig använda rätt ekonomiska termer. Detta gör det enklare för dig att föra bra dialog med de ekonomer du samarbetar med. En kurs i företagsekonomi är viktigt för att kunna fatta rätt ekonomiska beslut.

Ekonomiska rapporter

Det är lätt att fastna i detaljer när man läser ekonomiska rapporter. För dig som chef och ledare gäller det istället att leta upp avgörande poster som kan vara av vital betydelse för resultatet. Du måste förstå sambanden ur ett ekonomiskt perspektiv och det viktigaste av allt: du måste lära dig ställa de rätta frågorna. Om du ska klara detta behöver du den baskunskap om ekonomi som Ekonomikurs för icke ekonomer ger.

Intäkter och kostnader i företagets ekonomi

Som chef gäller det att ha koll på intäkterna. Därmed kan du sätta priser på ett sätt som ger bra täckning för kostnaderna. Det är visserligen marknaden som sätter priset, men det är du som måste veta om marknadspriset ger rimligt överskott. Då är det är bra att känna till de olika kalkylmetoder som går att använda för att se om priset är rätt eller om det blir för högt och gör produkten ointressant på marknaden. Kursen Ekonomi för icke ekonomer ger dig då verktygen för bra intäkts- och kostnadsbedömning i företagets ekonomi.

Ekonomikurs för icke ekonomer

All verksamhet behöver då och då investera. Till det behövs finansiering och kunskap om hur du kan beräkna värdet på din investering. Kursen Ekonomi för icke ekonomer som är då en kurs i företagsekonomi lär dig olika finansieringsformer och jämför dessa ur olika aspekter. Du får också kunskap om att hålla kontroll på det viktiga kassaflödet för att inte hamna i plötsliga ekonomiska svårigheter. Inför bokslutsarbetet behöver du också förstå vad avskrivningskostnaderna innebär för värdet av de investeringar du beslutat om.

Företagets årsredovisning

Resultatet är viktigt och kanske den del i en årsredovisning som är lättast att förstå sig på. Du behöver bli uppmärksam på kostnader och intäkter. Hur de har utvecklats från förra året och om det har lett till bättre resultat eller goda investeringar. Resultatet visar nämligen året som gått. I balansräkningen ser du istället balansen mellan tillgångar och skulder på bokslutsdagen. Hur ska du utifrån allt detta bedöma hur det gått för verksamheten? Ekonomi för icke ekonomer som är en kurs i företagsekonomi lär dig att snabbt dra det rätta slutsatserna när du läser en årsredovisnings om företagets ekonomiska ställning.

Nyckeltal – nyckeltalsstyrning

De mest använda nyckeltalen för chefer är likviditet, soliditet och räntabilitet. Med enkla formler får du snabbt grepp om hur du räknar fram dessa nyckeltal. Du kan också skapa egna nyckeltal för att förenkla den ekonomiska styrningen och uppföljningen av din budget. Det kallar man nyckeltalsstyrning. Du tar fram nyckeltal som är lätta att kommunicera och arbeta efter i din verksamhet. Under Ekonomikurs för icke ekonomer får du värdefulla tips om användbara nyckeltal.

Ekonomikurs för icke ekonomer – kurs i ekonomi

Är du till exempel ny som chef och har därmed också fått ekonomiskt ansvar för din verksamhet, men känner att du inte riktigt har den ekonomiska kunskapen du behöver? Då behöver du en bra ekonomikurs i företagsekonomi. Eller har du arbetat i ledande ställning ett tag och känner att du behöver bättra på dina kunskaper inom företagsekonomi? Då är Ekonomikurs för icke ekonomer rätt kurs för dig. Den ger dig alltifrån de ekonomiska grunderna till kunskap om budgetering och nyckeltal, bokslutsarbete och årsredovisning och, inte minst, du lär dig att verkligen förstå de ekonomiska sambanden i företagets ekonomi.

Kurs i företagsekonomi – ekonomins grunder

Att förstå den ekonomiska terminologin är inte alltid så enkelt. Vad är det t ex för skillnad mellan en intäkt och en inbetalning? Utan den grundläggande kunskapen är det svårt att hänga med i diskussioner och resonemang i företagsekonomi och än svårare att själv komma med förslag till åtgärder och metoder som förbättrar lönsamheten och ökar produktiviteten. Ekonomikurs icke ekonomer hjälper dig dels att förstå grunderna inom företagsekonomi, dels att sätta in begreppen i sitt sammanhang så att du ser helheten och de ekonomiska sambanden i företagets verksamhet.

Budget och prognos

En budget eller prognos kan sägas vara en handlingsplan uttryckt i siffror. Det är mot dessa handlingsplaner som projektet, avdelningen eller företaget styr i syfte att hela tiden ha kontroll över siffrorna och till slut nå uppsatta mål. Därför är det av stor vikt att budgeten och prognoserna är realistiska och följs upp kontinuerligt. För att åstadkomma detta krävs rutiner och väl fungerande metoder att arbeta efter. Ett grundligt och metodiskt budgetarbete kan ge en god fingervisning om hur framtiden ter sig för verksamheten och kan peka på områden där åtgärder behöver sättas in.

Nyckeltal för ökad lönsamhet

Med hjälp av nyckeltal kan du både sätta upp mätbara och relevanta mål för din verksamhet samt enkelt följa företagets utveckling. Soliditet, kassalikviditet och rörelsemarginal är alla exempel på vanliga nyckeltal, relevanta för i stort sett alla verksamheter. Med hjälp av nyckeltalen kan du snabbt jämföra med andra företag inom samma verksamhetsområde, få kunskap om era egna styrkor och svagheter i förhållande till andra och skaffa ett försprång genom att veta vad ni eventuellt behöver förbättra. Det är därför ingen överdrift att säga att kunskap och analys av nyckeltal, som du lär dig under våra ekonomikurser, förbättrar företagets beslutsunderlag och hjälper till att öka lönsamheten.

Att bedöma de ekonomiska konsekvenserna

När du lärt dig att förstå de ekonomiska principerna och sambanden kommer du mycket snabbare att kunna bedöma de ekonomiska konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Det kommer att underlätta för dig i samband med beslutsfattande och det blir också lättare att kommunicera med den ekonomiska funktionen på företaget. Genom ökad förståelse för de ekonomiska sammanhangen kan du då lättare driva verksamheten mot ökad lönsamhet, ta initiativ till förändringar och förklara de ekonomiska fördelarna med dina förslag.

Grundläggande ekonomiska begrepp

Behöver du lära dig grundläggande ekonomiska begrepp och kunskap om ekonomisk redovisning och öka din förståelse av hur underlagen till ekonomiska rapporter skapas? I så fall är Ekonomikurs för icke ekonomer värdefull för dig. Målet med ekonomikursen är att du ska kunna förstå och ta till dig ekonomisk terminologi och bli förtrogen med vad en balans- och resultatrapport är samt vad som behövs för att upprätta dem.

Ekonomikurs för icke ekonomer – kursprogram

Ekonomikurs för icke-ekonomer är en ekonomikurs för dig som inte arbetar med ekonomi varje dag. Ekonomikursen som är mycket pedagogiskt upplagd ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi och du får en stabil grund att stå på i framtiden för att kunna följa med i ekonomiska diskussioner och rapporter. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. Efter kursen kommer du att ha lärt dig följande:

 • Grundläggande ekonomiska sammanhang
 • Förståelse för ekonomiska rapporter och bokslut
 • Grundläggande begrepp och metoder för kalkylering
 • Att göra olika budgetar som likviditetsbudget och resultatbudget
 • Tillämpa ett ekonomiskt helhetsperspektiv i din organisation

Ekonomikurs för icke ekonomer

Våra ekonomikurser hjälper dig således att förstå de grundläggande ekonomiska begreppen och att bedöma ekonomisk information. Denna kurs i företagsekonomi vänder sig främst till icke-ekonomer. Det kan till exempel handla om dig som arbetar med produktion eller försäljning eller är resultatansvarig inom organisationen och behöver därför bättre förståelse för ekonomiska rapporter och hur olika bokslutsposter samt ekonomiska nyckeltal ska beräknas och tolkas.

Ekonomikurs i ekonomi för icke ekonomer

Kurs i företagsekonomi för icke ekonomer är en mycket användbar utbildning för dig som arbetar i ledande befattning och har ekonomiskt ansvar för t ex en division, avdelning eller verksamhetsgren. Det är vanligt att chefer och ledare inte har någon ekonomisk utbildning i botten, utan är specialister inom sitt område som utvecklats vidare till chefer. Läs mer om ekonomikurs för chefer.

En viss grundförståelse finns förstås men för att kunna göra riktigt goda ekonomiska bedömningar krävs mer. Du behöver känna till vad lönsamhet som begrepp egentligen står för, kunna göra olika kostnadsanalyser, intäktsanalyser och investeringsbedömningar, förstå givna nyckeltal och även utveckla egna nyckeltal, specifika för er verksamhet.

Ekonomikurs för icke ekonomer tar upp grundbegrepp så de verkligen sitter, visar vilka kalkylmetoder som finns och lär dig bedöma om en investering är lönsam eller inte. Likviditetsbudget, bokslut och årsredovisning, kassaflödesanalys, är andra moment som du behöver ha kunskap om och som du lär dig under kursen.

Att förstå de ekonomiska riktlinjerna

Att verkligen förstå de ekonomiska riktlinjerna och hur olika delar av ekonomin inom ett företag samverkar med varandra gör att ditt arbete med ekonomi kommer att bli både roligare och också generera lönsamhet. Förmågan att snabb analysera och avgöra vilka de ekonomiska följderna av t ex en investering blir, kan i många fall vara avgörande för företagets framtida utveckling. Ekonomikurs för icke ekonomer eller andra kurser i ekonomi tar upp just de områden du behöver ha kännedom om som ekonomiskt ansvarig och säkerställer att du fattar rätt beslut i rätt tid.

Lämna en kommentar