Ekonomikurs för chefer

Ekonomikurs för chefer och ekonomiansvariga

Ekonomi för chefer lär dig företagsekonomiEkonomikursen Ekonomi för chefer hos Hjärtum Utbildning är en grundläggande kurs i företagsekonomi. När du har ekonomiskt ansvar för en verksamhet behöver du ha förståelse för hur ekonomin i din enhet fungerar. Du behöver även ha kunskaper om hur din enhets ekonomi påverkar ekonomin i företaget i stort. Det är svårt att komma med förbättringsförslag eller ens presentera månatliga rapporter om du inte känner till begrepp, termer och uttryck inom ekonomins värld. Utbildning i företagsekonomi för ledare skapar trygghet i ledarrollen och gör att chefer och ledare fattar bättre beslut. Vår utbildning i ekonomi för chefer är en endagsutbildning så att du som chef inte ska behöva ta alltför mycket av din tid i anspråk.

Kurs i ekonomi om du inte är chef

Om du inte är chef, men ändå behöver få förståelse för hur ekonomin fungerar passar kursen Ekonomi för icke ekonomer. Kursen vänder sig till dig som till exempel är projektledare, arbetsledare eller koordinator och ger en god grundförståelse för hur företagsekonomi fungerar. Denna utbildning pågår i två dagar och går lite djupare in i ekonomin än vad Ekonomi för chefer gör. Den tar upp fler områden och passar även för en chef som vill ha mer kunskaper om ekonomin. Välj den ekonomiutbildning som bäst passar för dina behov.

Komplettera med en ledarskapsutbildning

Som chef är det inte bara ekonomin du måste förstå och ha kontroll över. En viktig uppgift är att leda och för att utveckla dig inom detta ämne är en ledarskapsutbildning mycket användbar. Du bör därför komplettera din utbildningsplan med en eller flera utbildningar inom ledarskapets område. För att du ska kunna leda dina medarbetare i budgetarbetet, få rätt underlag för nyckeltalen och så vidare måste du veta mer om hur både individer och grupper samarbetar. En utbildning för ledare ger dig vetskapen och lärdomarna du behöver få tillgång till.

Kursinnehåll Ekonomi för chefer

Kursen Ekonomi för chefer är både teoretisk och praktisk. Kursledaren blandar ekonomisk teori med praktiska genomgångar och exempel. Du kan på ett enkelt sätt se hur ekonomins regelverk påverkar er ekonomiska arbetsvardag. Utbildningen är grundläggande och du behöver inte några särskilda förkunskaper för att delta. Bland annat innehåller kursen följande avsnitt:

  • formulera era finansiella mål
  • testa er lönsamhet
  • hjälp att fatta bättre ekonomiska beslut
  • använda resurser effektivt
  • mäta ert ekonomiska resultat
  • så kan resultatet påverkas
  • styrning med hjälp av nyckeltal

Lär dig förstå ekonomiska rapporter

Som chef behöver du förstå och dra slutsatser ur de ekonomiska rapporter som ekonomienheten tar fram eller som du själv plockar ur ekonomisystemet. En ekonomikurs lär dig förstå hur rapporterna är uppställda och hur du tolkar olika data och nyckeltal. Ibland behöver du veta mer och få detaljerade uppgifter om till exempel lönekostnaderna. Det är då viktigt att du har en tillräckligt hög kunskapsnivå inom företagsekonomi, för att kunna fråga efter rätt saker. Annars finns risken att du missar viktiga bitar som påverkar nu eller i framtiden. Att förstå rapporter och nyckeltal för företaget i stort och för din verksamhet i synnerhet är viktigt för styrning och utveckling av enheten.

Ekonomikursen ger insikt i ekonomistyrning

Med kunskap om ekonomi och insikt i ekonomistyrning blir det lättare för dig att analysera den del av företaget som du ansvarar för. Du kommer att kunna se negativa signaler i tid för att sätta in motåtgärder. Med rätt kunskaper kommer du att kunna se förbättringspotentialer som ytterligare spär på er omsättning. Ekonomikursen lär dig bland annat hur du arbetar med prissättning och gör investeringsbedömningar, båda mycket viktiga områden som direkt påverkar ekonomin.

Praktisk ekonomikurs för chefer

Att styra en enhet utan att kunna arbeta med budgets eller prognoser är mycket svårt. Därför tar kursen även upp praktiskt budgetarbete och uppföljningsmetoder med månadsrapporter och kvartalssammanställningar. Ekonomikursen innehåller även en genomgång av hur du arbetar med lönsamhet och likviditet samt hur olika ekonomiska styrelement kan hjälpa dig i detta arbete. När du har rätt sakkunskaper blir det så mycket enklare att styra din enhet och även förklara varför ekonomin ser ut som den gör.

Ekonomi för chefer är en grundläggande ekonomikurs

Förstå hur lönsamhet skapas

För att kunna styra mot lönsamma mål behövs kunskaper som ge förståelse för hur lönsamhet skapas och hur det egna företagets ekonomi reagerar på olika åtgärder. För dig som chef och ledare är det därför av stor vikt att du har nödvändig ekonomisk kompetens så att du aktivt kan driva företagets lönsamhet framåt. En ekonomikurs för chefer lär dig förbättra företagets lönsamhet genom att skapa säkra rutiner för ekonomisk rapportering, kalkylering, budgetering och nyckeltalsstyrning. Vi kan varmt rekommendera denna kurs i företagsekonomi för chefer.

Studier av ekonomiska grundbegrepp

Till att börja med krävs studier av olika ekonomiska begrepp för ge en grundläggande förståelse för företagsekonomin. Under en ekonomikurs för chefer går vi bland annat igenom skillnaden mellan kostnad – utgift och intäkt – inkomst. Sedan behöver du veta vad lönsamhet egentligen innebär för just er verksamhet och hur det påverkar prissättning, risknivå och investeringsbehov. När grunden är lagd är det lätt att gå vidare mot kalkylering och budgetering, analys och nyckeltal och du kommer att ha en helt annan förståelse för den ekonomiska informationen i månadsrapporter, bokslutsrapporter och årsredovisningar.

Så kan du tolka ekonomiska rapporter

Olika ekonomiska rapporter och sammanställningar är en guldgruva för dig som är resultatansvarig. Genom att du utbildar dig och lär dig att tolka den ekonomiska informationen får du en helt annan förståelse för hur verksamheten verkligen går. Dessutom kan du lättare analysera konkurrenternas årsredovisningar, vilket är nog så viktigt för att ligga steget före. Att öka kompetensen inom ekonomins värld bidrar således även till att säkra framtiden för verksamheten.

Lärdomar om viktiga nyckeltal

Likviditet, soliditet, räntabilitet – vad säger de egentligen? Du har säkert stött på dessa och andra nyckeltal flera gånger, men kan du tyda dem? Under en kurs i ekonomi för chefer går vi igenom nyckeltalen och lär dig hur du arbetar med dem. Nyckeltal ger viktig ekonomisk information om företagets effektivitet, lönsamhet och utvecklingstrender. Med hjälp av nyckeltalsanalyser kan du t ex kontrollera hur företaget ligger till i förhållande till andra företag i samma bransch. Det är viktigt att förstå innebörden i nyckeltalen för att kunna ta fram de som är viktigast för ditt företag.

Kurs i företagsekonomi

En ekonomikurs för cheferEn kurs i företagsekonomi är en god investering av chefens tid. Det gäller särskilt för dig som inte arbetar direkt med ekonomin i verksamheten, men som behöver baskunskaper för att kunna fatta strategiskt viktiga beslut. Att gå en grundläggande ekonomiutbildning, där du lär dig de viktigaste ekonomiska begreppen och får förståelse för hur olika rapporter ska läsas och tolkas är ovärderligt för att du ska kunna ta aktiv del av ekonomin i företaget.

Lär dig förstå årsredovisningen

På schemat under utbildningen i ekonomi står även att förstå årsredovisningen. Läran om denna viktiga ekonomiska rapport början med att du lär dig att förstå sambanden mellan resultat- och balansräkning. Med det som utgångspunkt går vi vidare och bygger på dina kunskaper så att du till slut kan utläsa vad som verkligen står i årsredovisningen. Detta är viktiga kunskaper som underlättar och möjliggör väl underbyggda beslut för verksamheten.

Undervisning i kalkylmodeller

En kurs i företagsekonomi på basnivå innehåller oftast även undervisning av olika kalkylmodeller. Dessa modeller inom ekonomins värld finns för att vi ska kunna göra riktiga bedömningar av till exempel lönsamheten för olika investeringar. Att göra en verklighetstrogen budget, som kan följas upp av månatliga prognoser, är också viktiga kunskaper. Vetskapen om hur budgeten fungerar medför att du kan kontrollera och stämma av hur verksamheten går och kunna sätta in åtgärder i tid. Det säger sig självt att denna kompetens underlättar chefens styrning.

Kursen tar upp likviditetsbudgeten

Kursen Ekonomi för chefer tar upp både hur du gör en budget för verksamhetens intäkter och kostnader samt för in- och utbetalningar. Att budgetera betalningsflödena kallas att göra en likviditetsbudget. Detta är ett mycket viktigt uppföljnings- och styrinstrument. Du måste ha kontroll över de pengar som din verksamhet har tillgängliga just nu och vilka som kommer i framtiden. Kunskaper om likviditeten är grundläggande för chefen. Utan likvida medel är det svårt att få verksamheten att rulla.

Företagsekonomi på schemat

Företagsekonomi för cheferSom chef bör du se till att gå en utbildning som har företagsekonomi på schemat. En sådan kurs tar upp allt från nyckeltal till budgetar av olika slag. Just nyckeltalen är en viktig aspekt av företagsekonomin. De är ett bra instrument för att kunna se hur företagets olika grenar och dess helhet utvecklas över tid. En kurs i företagsekonomi tar upp hur nyckeltalen är uppbyggda och hur du själv kan sätta samman egna nyckeltal, relevanta för just din verksamhet.

Know-how i kassaflödesanalys

Att lära sig göra en kassaflödesanalys är ytterligare ett område som du behöver skaffa dig know-how inom. Inom företagsekonomin gör man sådana analyser för att följa hur pengar flödar genom verksamheten. Här fokuserar man på betalningsströmmarna i verksamheten och en kurs i företagsekonomi visar vilka poster som ingår. Du lär dig hur strukturen är uppbyggd och vilka modeller som finns tillgängliga. Det kan ge många aha-upplevelser att inse hur pengarna rör sig och kunskaperna kan leda effektivare likviditetshantering.

Ekonomi för chefer har erfaren kursledare

Efter kursen kommer du att fatta bättre, snabbare och mer affärsmässiga beslut i den egna verksamheten. Du kommer att utvecklas i din roll som chef och resultatansvarig och får praktiska verktyg som kan användas direkt för att öka företagets lönsamhet. Vår kursledare har lång erfarenhet av både företagsekonomi som ämne, och av att lära ut dess olika delar. Utbildaren varvar fakta med humor och med exempel från verkligheten. Det behövs för att lätta upp detta ämne som en del upplever som lite tråkigt.

Målgrupp för utbildning

Ekonomi för chefer ger baskunskaper

Kursen i ekonomi för chefer vänder sig till dig som har ett ekonomiskt ansvar. Du kan till exempel vara VD, produktchef, avdelningschef, projektledare, enhetschef, teamchef, försäljningschef eller produktionschef. Inga särskilda förkunskaper krävs för att gå kursen, utan du kan vara nybörjare i företagsekonomi. Efter kursen kommer du att känna till och förstå de vanligaste termerna och uttrycken som ekonomer använder. I och med att du höjer upp din kunskapsnivå ökar även din trygghet och du kan göra bättre från dig i olika ekonomiska sammanhang.

Ett svar på “Ekonomikurs för chefer”

  1. Pingback: Ekonomi för icke ekonomer - Hjärtum Utbildning

Lämna en kommentar