Budget – Ekonomikurs

Ekonomikurs om budget

Vår ekonomikurs Ekonomi för icke ekonomer tar bland annat upp hur du arbetar med en budget. Genom en budget bestämmer ni de ekonomiska ramar inom vilka er organisation har att röra sig under året. Om detta och mycket mer lär du dig under kursen. En budget regleras ofta årsvis, och normalt görs ett antal delårsuppföljningar. Dessa uppföljningar syftar till att säkerställa att organisationens budget hållit, samt att den ekonomiska utvecklingen för organisationen går i rätt riktning. I samband med dessa uppföljningar kan organisationen ta ställning till om någon justering ska göras i aktiviteter eller i den ekonomiska fördelningen för att ekonomi ska fortsätta att vara realistisk.

En budget ska löpa som en röd tråd genom organisationens år enligt vad man lär sig under en ekonomikurs. Den bör vara lättförståelig för alla medarbetare inom organisationen. Om alla medarbetare har god kunskap och kännedom om organisationens budget, blir det lättare för organisationen att hålla sig till den. Organisationens mål och ramar blir tydliga, liksom varje medarbetares enskilda uppdrag i detta maskineri.

En organisations eller enhets ekonomiska plan baseras ofta på föregående års budget. I denna kan organisationens generella ekonomiska trender över året skönjas. Därtill lägger man i budgetarbetet till de planer inför året som man vid budgetplaneringen känner till. Organisationens aktiviteter för det kommande året planeras i samband med budgetplaneringen. Denna planering resulterar sedan i den verksamhetsplan som styr organisationens arbete under det kommande åter. För att lära sig att arbeta med planering behövs kunskap om företagsekonomi. Denna kunskap kan bland annat erhållas genom en ekonomikurs.

Ekonomikurs med tyngdpunkt

En ekonomikurs med tyngdpunkt på planering bör innehålla information om såväl planering som hur denna knyts an till organisationens verksamhetsplan och kommande aktiviteter. Det är viktigt att dessa går hand i hand, så att det inte råder en diskrepans mellan den planerade budgeten och verklighetens aktiviteter. Därtill bör en ekonomikurs av detta slag innehålla information om och övningar i att följa en budget under året, samt följa upp densamma i form av ett bokslut vid årets slut.

Budget ekonomikurs

Lämna en kommentar