Bokslutsarbete och deklaration – Ekonomikurs

Ekonomikurs i praktiskt bokslutsarbete

Bokslutsarbete kurs i ekonomiAtt få gå en ekonomikurs som lär ut praktiskt bokslutsarbete (klicka här för att komma direkt till Hjärtum Utbildnings bokslutskurs) och deklaration är mycket värt för dig som arbetar med företagets ekonomi.

När årets bokslutsarbete tar sin början blir det bråda dagar för dig och på ekonomiavdelningarna runt om i Sverige skruvas tempo och intensitet upp. Just då kommer du att ha nytta av praktiska checklistor från denna ekonomikurs.

Bokslutsarbete och deklaration | Kursinnehåll

Regler, lagar och rekommendationer
Planering, checklistor och mallar
Årsredovisningen
Tillgångar och skulder – balansräkningen
Bokslutsdispositioner
Nyckeltal
Deklarationen

Bokslutsarbete nu

Bokslutsarbetet förbättras med en ekonomikurs

Kursen är särskilt bra för dig som ska göra bokslut och deklarera för allra första gången. Utbildningen inleds med en genomgång av bokföringslagen, årsredovisningslagen och aktiebolagslagen och går även igenom inkomstskattelagen samt rekommendationer från Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och FAR. Detta är grundläggande och viktiga baskunskaper att ha med sig in i bokslutsarbetet och det sparar mycket tid att ha alla regler klart för sig, eller känna till var du kan hitta mer information.

Sammantaget lär dig kursen det du behöver för att på egen hand planera bokslutet och sedan genomföra arbetet och upprätta alla ekonomiska rapporter och sammanställningar. Kursen avslutas med en genomgång av hur du deklarerar och upprättar själva deklarationen. Kort sagt: en heltäckande ekonomikurs om bokslutsarbete och deklaration i aktiebolag!

Fördjupa dig i bokslutsarbetet

Om du vill öka din kompetens inom bokföring och lära dig mer om hur man kan styra resultatet och bättre planera resursanvändningen kan en kurs i bokslutsarbete vara till stor hjälp. En kurs i bokslutsarbete kan vara lämpligt både för dig som jobbar på en ekonomiavdelning och vill bredda dig, och för dig som är verksamhetsansvarig och vill lära dig vilket kraftfullt verktyg bokslutet kan vara.

Årsbokslutet

Med årsbokslutet avslutas räkenskapsårets löpande bokföring. Man sammanställer årets transaktioner och redovisar dem i en balans- och resultaträkning. Genom att beräkna balansen utifrån ett visst datum får man en ögonblicksbild av företagets ekonomiska situation och genom resultaträkningen ser man om företaget har gått med vinst eller förlust.

Men bokslutet kan också användas till analys av företaget. På en kurs i bokslutsarbete får man lära sig hur man kan använda bokslutet till att analysera verksamhetens styrkor och svagheter, hur man bäst följer verksamhetens resultat och utveckling samt hur man kan använda den ekonomiska redovisningen för att förbättra verksamhetsstyrningen.

Lär dig viktiga bokslutsdispositioner

Bokslutet lyder också under lagar och normer som det är viktigt att följa. Det är ytterligare en anledning till att man kan behöva gå en kurs i bokslutsarbete om man till exempel är egenföretagare och inte har kunskaperna om vad lagen kräver. Med en kurs i bokslutsarbete fördjupas dina kunskaper om de civil- och skatterättsliga lagarna och du lär dig vilka bokslutsdispositioner som ditt företag kan utnyttja.

Utöver lagar finns det praxis och normer som är viktiga att följa för att ditt bokslut ska bli riktigt och ditt företag ska få en seriös framtoning.

Kurs i bokslutsarbete

På en kurs i bokslutsarbete får du lära dig att planera ditt arbete och skapa rutiner som säkerställer att underlagen till bokslutet blir korrekta. Med en tidsplan har du alltid kontroll över bokslutsarbetet och behöver inte hamna i ett läge där det blir stressigt att få allt färdigt i tid.

Med en kurs i bokslutsarbete behöver du inte hamna i vanliga fällor och kan undvika typiska fel i bokslutet. Du får lära dig periodisering av inkomster och utgifter, hur man värderar tillgångar och hur denna värdering påverkar företagets redovisade resultat och ekonomiska ställning.

Genom att gå en kurs i bokslutsarbete lär du dig hur du utformar rapporter som ger bra beslutsunderlag. Du lär dig vad en förvaltningsberättelse bör innehålla – och vad den inte bör innehålla. Du lär dig vilka nyckeltal som är viktiga och till exempel hur du beräknar likviditet, soliditet och räntabilitet.

Från bokslut till deklaration

Bokslutsarbetets final är skattedeklarationen. Känner du att du inte vill lämna bort företagets deklaration utan vill behålla kontrollen och göra den själv är det väl värt att gå en kurs i bokslutsarbete. På en kurs i bokslutsarbete får du sambandet mellan bokslut och deklaration klargjort för dig. Förstår du de kopplingarna blir de skattemässiga justeringarna och skatteuträkningen mycket enklare och kommer att gå fortare.

En ekonomikurs i bokslutsarbete kan helt enkelt ge dig stort stöd i att skapa en god planering, en hållbar tidsplan och goda rutiner för ditt ekonomiska arbete i företaget, vare sig du är anställd på en ekonomiavdelning eller har ett eget företag.

Checklistor för effektivt bokslutsarbete

Tiden är nästan alltid en stressfaktor och många olika personer och funktioner är inblandade, vilket gör att planering är av yttersta vikt för att hinna klart enligt tidsplanen. Med en utbildning i ryggen har du inte bara de senaste uppdateringarna i färskt minne, du lär dig också hur du rent praktiskt bör lägga upp arbetet med bokslutet och deklarationen. Du lär dig att använda checklistor och att planera strukturerat och effektivt. Du lär dig också vilka lagar, regler och vilken praxis som gäller kring resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, förvaltningsberättelse mm. Med ett noga planerat och väl förberett bokslutsarbete, får du arbetsro och hinner klart med allting i tid.

Lämna en kommentar