Anläggningstillgång

Ekonomikurs om anläggningstillgång

Anläggningstillgång ekonomkursEn ekonomikurs tar ofta upp vad anläggningstillgångar är. Vanligt är uppfattningen att det är något du kan ta på. Exempel på detta är byggnader och maskiner. Det är inte hela sanningen. Det finns också immateriella anläggningstillgångar som är minst lika viktiga för ett företag. Exempel på detta kan vara patent eller varumärken. Slutligen finns finansiella tillgångar som exempelvis är aktier.

Finns det någon bestämmelse för hur länge en anläggningstillgång ska användas? Den ska vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehas. En stadigvarande period är minst ett år men oftast är det lägre än så. Immateriella tillgångar får tas upp som tillgång enbart om dessa har ett väsentligt värde för företaget under kommande år. Det är också viktigt i redovisningen att skilja på anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Under en ekonomikurs med fokus på begreppet anläggningstillgång är det ofta lite fokus på de finansiella tillgångarna. De kan vara minst så viktig för ett företag. Som ansvarig för företaget gäller det att ha fult fokus på vad du i balansräkningen kan ta upp som finansiella anläggningstillgångar. Har ni fodringar i koncernföretag eller andelar i intresseföretag ska dessa räknas med!

Immateriella tillgångar kan vara lite luddigt och svårt att få grepp om. En ekonomikurs kan hjälpa till att få grundlig förståelse för begreppen runt ordet anläggningstillgång. En immateriell anläggningstillgång kan vara goodwill som är förvärvad. Det kan också vara utgifter för mönsterskydd. Patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter är också något som anses ha ett bestående värde för företaget.

Utgången för hur en anläggningstillgång värderas är anskaffningsvärdet. Vidare förklaras under en ekonomikurs hur man avskriver dessa. Anläggningstillgången har en förväntad livslängd och begränsad nyttjandeperiod. Denna livslängd avgör för hur mycket den ska minskas i värde för varje år. Om tillgången på något sätt skulle öka i värde under nyttjandeperioden kan man också skriva upp värdet.

Lämna en kommentar