Ekonomikurs för chefer

Ekonomikurs för chefer och ekonomiansvariga

Ekonomi för chefer kursDu som är chef och resultatansvarig har stor nytta av ekonomikursen Ekonomi för icke ekonomer i  Hjärtum Utbildnings regi. När du har ekonomiskt ansvar för en verksamhet behöver du ha förståelse för hur företagets ekonomi påverkas och hänger ihop med din enhets ekonomi. Det är svårt att komma med förbättringsförslag eller ens presentera månatliga rapporter om du inte känner till begrepp, termer och uttryck inom ekonomins värld.

Ekonomi för icke ekonomer | Kursinnehåll

  • Basbegreppen inom ekonomin
  • Förstå olika ekonomiska rapporter
  • Kalkylering och prissättning
  • Praktiskt budgetarbete
  • Budgetuppföljning
  • Styrning med hjälp av nyckeltal

Ekonomiska rapporter för chefer

Du behöver kunna förstå och dra slutsatser ur de ekonomiska rapporter som ekonomienheten tar fram eller som du själv plockar ur ekonomisystemet. Ibland behöver du veta mer och få detaljerade uppgifter om till exempel lönekostnaderna, men du behöver fråga efter rätt saker, så du inte missar viktiga bitar som påverkar nu eller i framtiden. Att förstå nyckeltalen för företaget i stort och för din verksamhet i synnerhet är viktigt för styrning och utveckling av enheten.

Ekonomikursen ger insikt i ekonomistyrning

Med kunskap om ekonomi och insikt i ekonomistyrning blir det lättare för dig att analysera den del av företaget som du ansvarar för. Du kommer att kunna se negativa signaler i tid för att sätta in motåtgärder och du kommer att se förbättringspotentialer som ytterligare spär på er omsättning. Ekonomikursen lär dig hur du arbetar med prissättning och gör investeringsbedömningar, båda mycket viktiga områden som direkt påverkar ekonomin.

Praktisk ekonomikurs för chefer

Att styra en enhet utan att kunna arbeta med budgets eller prognoser är mycket svårt. Därför tar kursen även upp praktiskt budgetarbete och uppföljningsmetoder med månadsrapporter och kvartalssammanställningar. Ekonomikursen avslutas med en genomgång av hur du arbetar med lönsamhet och likviditet samt hur olika ekonomiska styrelement kan hjälpa dig i detta arbete.

Ekonomi för chefer kurs

Ekonomi för chefer ger förbättrad lönsamhet

För att kunna styra mot lönsamma mål behövs förståelse för hur lönsamhet skapas och hur det egna företagets ekonomi reagerar på olika åtgärder. För dig som chef och ledare är det därför av stor vikt att du har nödvändig ekonomisk kompetens så att du aktivt kan driva företagets lönsamhet framåt.

Ekonomikurs för chefer lär dig förbättra företagets lönsamhet genom att skapa säkra rutiner för ekonomisk rapportering, kalkylering, budgetering och nyckeltalsstyrning. Vi kan varmt rekommendera denna kurs i företagsekonomi för chefer.

Ekonomiska grundbegrepp

Till att börja med krävs en grundläggande förståelse för olika ekonomiska begrepp, t ex skillnaden mellan kostnad – utgift och intäkt – inkomst. Sedan behöver du veta vad lönsamhet egentligen innebär för just er verksamhet och hur det påverkar prissättning, risknivå och investeringsbehov.

När grunden är lagd är det lätt att gå vidare mot kalkylering och budgetering, analys och nyckeltal och du kommer att ha en helt annan förståelse för den ekonomiska informationen i månadsrapporter, bokslutsrapporter och årsredovisningar.

Ekonomiska rapporter är ekonomi för chefer

Olika ekonomiska rapporter och sammanställningar är en guldgruva för dig som är resultatansvarig. Genom att kunna tolka den ekonomiska informationen får du en helt annan förståelse för hur verksamheten verkligen går och dessutom kan du lättare analysera konkurrenternas årsredovisningar.

Ekonomi för chefer är att se viktiga nyckeltal

Likviditet, soliditet, räntabilitet – vad säger de egentligen? Du har säkert stött på dessa och andra nyckeltal flera gånger, men kan du tyda dem? Nyckeltal ger viktig ekonomisk information om företagets effektivitet, lönsamhet och utvecklingstrender. Med hjälp av nyckeltalsanalyser kan du t ex kontrollera hur företaget ligger till i förhållande till andra företag i samma bransch. Det är viktigt att förstå innebörden i nyckeltalen för att kunna ta fram de som är viktigast för ditt företag.

Kurs i företagsekonomi

En kurs i företagsekonomi är alltid en god investering, särskilt för dig som inte arbetar direkt med ekonomin i verksamheten, men som behöver baskunskaper för att kunna fatta strategiskt viktiga beslut. Att gå en grundläggande ekonomiutbildning, där du lär dig de viktigaste ekonomiska begreppen och får förståelse för hur olika rapporter ska läsas och tolkas är ovärderligt för att du ska kunna ta aktiv del av ekonomin i företaget.

Att förstå årsredovisningen

Att förstå sambanden mellan resultat- och balansräkning och kunna utläsa vad som verkligen står i årsredovisningen är kunskaper som underlättar och möjliggör väl underbyggda beslut för verksamheten.

Kalkylmodeller

En kurs i företagsekonomi på basnivå innehåller oftast även genomgångar av olika kalkylmodeller, för att kunna göra riktiga bedömningar av t ex olika investeringars lönsamhet. Att göra en verklighetstrogen budget, som kan följas upp av månatliga prognoser, är också viktiga kunskaper för att kunna kontrollera och stämma av hur verksamheten går och kunna sätta in åtgärder i tid.

Likviditetsbudget

Kursen Ekonomi för chefer tar upp både hur du gör en budget för verksamhetens intäkter och kostnader samt för in- och utbetalningar, en s k likviditetsbudget. Båda är mycket viktiga uppföljnings- och styrinstrument.

Företagsekonomi

Nyckeltalen är en annan viktig aspekt av företagsekonomin och ett bra instrument för att kunna se hur företagets olika grenar och dess helhet utvecklas över tid. En kurs i företagsekonomi tar upp hur nyckeltalen är uppbyggda och hur du själv kan sätta samman egna nyckeltal, relevanta för just din verksamhet.

Kassaflödesanalys

Att lära sig göra en kassaflödesanalys är ytterligare ett område inom företagsekonomin. Här fokuserar man på betalningsströmmarna i verksamheten och en kurs i företagsekonomi visar vilka poster som ingår, hur strukturen är uppbyggd och vilka modeller som finns tillgängliga.

Ekonomi för chefer – kursen med toppbetyg

Efter kursen kommer du att fatta bättre, snabbare och mer affärsmässiga beslut i den egna verksamheten. Du kommer att utvecklas i din roll som chef och resultatansvarig och får praktiska verktyg som kan användas direkt för att öka företagets lönsamhet.

Målgrupp

Kurs i Ekonomi för chefer vänder sig till dig som har ett ekonomiskt ansvar, du kan t ex vara: VD, produktchef, avdelningschef, projektledare, enhetschef, teamchef, försäljningschef eller produktionschef.

Inga särskilda förkunskaper krävs för på Ekonomikurs för chefer.

Ekonomi för chefer nu
Ekonomi för chefer

Lämna en kommentar