Budget – Ekonomikurs

Ekonomikurs om budget

Genom en budget bestämmer man de ekonomiska ramar inom vilka en organisation har att röra sig under året. Det lär man sig under en ekonomikurs. En budget regleras ofta årsvis, och normalt görs ett antal delårsuppföljningar. Dessa uppföljningar syftar till att säkerställa att organisationens budget hållit, samt att den ekonomiska utvecklingen för organisationen går i rätt riktning. I samband med dessa uppföljningar kan organisationen ta ställning till om någon justering ska göras i aktiviteter eller i den ekonomiska fördelningen för att ekonomi ska fortsätta att vara realistisk.

En budget ska löpa som en röd tråd genom organisationens år enligt vad man lär sig under en ekonomikurs. Den bör vara lättförståelig för alla medarbetare inom organisationen. Om alla medarbetare har god kunskap och kännedom om organisationens budget, blir det lättare för organisationen att hålla sig till den. Organisationens mål och ramar blir tydliga, liksom varje medarbetares enskilda uppdrag i detta maskineri.

En organisations eller enhets budget baseras ofta på föregående års budget. I denna kan organisationens generella ekonomiska trender över året skönjas. Därtill lägger man i budgetarbetet till de planer inför året som man vid budgetplaneringen känner till. Organisationens aktiviteter för det kommande året planeras i samband med budgetplaneringen. Denna planering resulterar sedan i den verksamhetsplan som styr organisationens arbete under det kommande åter. För att lära sig att arbeta med planering behövs kunskap om företagsekonomi. Denna kunskap kan bland annat erhållas genom en ekonomikurs.

Ekonomikurs med tyngdpunkt

En ekonomikurs med tyngdpunkt på planering bör innehålla information om såväl planering som hur denna knyts an till organisationens verksamhetsplan och kommande aktiviteter. Det är viktigt att dessa går hand i hand, så att det inte råder en diskrepans mellan den planerade budgeten och verklighetens aktiviteter. Därtill bör en ekonomikurs av detta slag innehålla information om och övningar i att följa en budget under året, samt följa upp densamma i form av ett bokslut vid årets slut.

Budget ekonomikurs

Våra utbildningar

Ekonomi för icke ekonomer kurs

...

Läs mer »

Bokslutsarbete och deklaration - Ekonomikurs

Läs mer »

Ekonomikurs för chefer

Läs mer »

Kassaflödesanalys - Ekonomikurs

Läs mer »

Ekonomikurs för icke ekonomer

Läs mer »

Lönedagarna

Läs mer »

Stiftelsekurs - ekonomi

Läs mer »

Retorik för ekonomer- konsten att övertyga

Läs mer »

© Ekonomikurs.se